Power Purchase Agreement (PPA) and Sleeved PPA

В контекста на енергийния преход към така наречената ,,зелена енергия“, който предполага усилия както от страна на държавата, която диктува енергийната политика и определя регулационната мярка за развитието на енергийния пазар, така и от страна на участниците в него – от производителя до крайния потребител на електроенергия, възобновяемата енергия се оказва най-изгодният дългосрочен избор за корпоративни потребители. Това се дължи на факта, че като избират ,,чиста енергия“, потребителите, от една страна, подпомагат опазването на околната среда, а от друга страна, извличат ползи от по-ниските цени на зелената енергия.

Възможностите за доставка на ,,зелена енергия“ от страна на корпоративните потребители са или да се сключи договор с търговец, който купува енергия от съществуващи съоръжения за възобновяема енергия, където се получават така наречените граници за произход, или да се сключи т. нар. дългосрочен договор за закупуване на енергия с производители на ,,чиста“ енергия (за период от 10, 15 или 20 години). При този тип договори, потребителят се обвързва дългосрочно да използва и купува енергията, произведена от нови проекти за възобновяема енергия.

Законодателни предпоставки за подписване на ДЗЕ (PPA) в България

Подписването на такива дългосрочни договори за закупуване на енергия е възможно поради факта, че съгласно българското законодателство електроцентралите, които са въведени в експлоатация след 01.01.2019 г., не са длъжни да продават енергията си на/чрез Българската независима енергийна борса (БНЕБ), която е създадена през 2014 г. като част от либерализацията на енергийния пазар. Това прави възможно сключването на такава пряка сделка между производителя и потребителя. От друга страна, следва да се посочи също, че потребителите и търговците по договор за възобновяема енергия след 01.11.2019 г. не заплащат разходите по и за количествената енергия (чл. 35а, параграф 3 от Закона за енергетиката). И най-накрая, електроцентралите, които са въведени в експлоатация след 01.01.2021 г. са освободени от таксата от 5% върху разходите за балансиране на приходите, които се дължат на Фонд ,,Сигурност на електроенергийната система“.

Договор за закупуване на електроенергия (PPA)

Договорът за закупуване на електроенергия е дългосрочен договор за доставка между производител на електроенергия (продавач) и купувач на електроенергия (купувач).

В зависимост от конкретните обстоятелства ДЗЕ може да бъде физически ДЗЕ или финансов ДЗЕ (синтетичен или виртуален). Главната разлика е, че при физическите ДЗЕ произведената енергия се доставя го купувача физически, докато финансовият (виртуален) ДЗЕ включва споразумение между производителя на възобновяемата електроенергия и купувача на електроенергия за хеджиране на договорно определено количество електроенергия или зелени сертификати.

Същствуват два вида физически ДЗЕ в зависимост от възможността за директно енергическо свързване – директни ДЗЕ и виртуални ДЗЕ (Sleeved PPA). Както директните, така и виртуалните ДЗЕ са разновидности на физическите ДЗЕ. Докато директните ДЗЕ изискват електроцентрала за възобновяема енергия да е в близост до обекта на потребление (напр. фабрика) поради нуждата от пряка електрическа връзка, виртуалните ДЗЕ не изискват такава пряка връзка.

Виртуален договор за закупуване на електроенергия (Sleeved PPA)

Виртуалният ДЗЕ (Sleeved PPA) е най-доброто решение в случай на голямо разстояние между електроцентралата за възобновяема електроенергия и обекта на потребление, в който случай няма финансов или организационен смисъл от изграждането на пряка връзка. Не е необходимо страните по договора да се намират дори в една и съща мрежова зона, доколкото зелената енергия не се доставя физически на купувача, а последният получава договорното количество от мрежата в момента на подаването му от производителя на възобновяема електроенергия.

Съгласно структурата на виртуалните ДЗЕ (Sleeved PPA) купувачът купува възобновяемата електроенергията от производителя на възобновяемата енергия, като включва отговорна за баланса страна (търговец), който действа като агент на купувача и управлява изкупуването срещу такси, наречени ,,sleeves” или ,,sleeved fees”. Търговецът извършва приспособяването на производствения график на производителя към графика на потребителя (т.нар. sleeving). Търговецът трябва да доставя 100% от поисканата електроенергия, която трябва да включва договорената между производителя и потребителя.

Виртуалният договор за закупуване на електроенергия (Sleeved PPA) е замислен като тристранен договор между производителя на възобновяема енергия, отговорната за баланса страна (доставчик/търговец на електроенергия) и крайния потребител. Следователно структурата на ДЗЕ се състои от отношенията между:

 • Производителя на възобновяема електроенергия и доставчика на електроенергия
 • Доставчика на електроенергия и крайния потребител, който закупува произведената възобновяема електроенергия
 • Доставчика на електроенергия и крайния потребител

Съгласно българското законодателство, в случай на виртуален ДЗЕ, крайният потребител ще сключи две споразумения:

 • С производителя на възобновяема електроенергия за доставка на зелена енергия
 • С доставчика на електроенергия (търговец) за допълните количества електроенергия, необходима за неговото потребление

Следователно крайният потребите ще заплати:

 • Цена на възобновяемата енергия на производителя на възобновяема електроенергия
 • Цена за допълните количества електроенергия и такса за балансиране на количествената енергия

Плюсове и минуси

Основните предимства на виртуалните ДЗЕ (Sleeved PPA) са:

 • Купувачът не е необходимо да познава динамиката на пазара на електроенергия на едро
 • Купувачът (крайният потребител) не поема пазарен (ценови) риск и не е подложен на колебанията на цените на едро на електроенергийния пазар
 • Надеждност на доставките на електроенергия – електроенергия, когато проектът за възобновяема енергия не произвежда
 • Контрол върху взаимоотношенията между цените на електроенергията
 • Дългосрочна, фиксирана тарифа за енергия

Единственият недостатък на виртуалните ДЗЕ е, че купувачът трябва да плаща на енергийния оператор такса за управление.

За повече информация относно възможностите на ДЗЕ (PPA) и най-добрите решения за посрещане на вашите енергийни нужди, свържете се с нашия екип.

Назад към "Новини"