Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване...
Кога се налага издаване на скици и схеми? Скица на поземлен имот, скица на сграда...
Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) са съвкупността от основни данни за местоположението, границите и...
В контекста на енергийния преход към така наречената ,,зелена енергия“, който предполага усилия както от...