ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

Издаване на скици и схеми от СГКК

КАКВО Е КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР И КАКВО СЪДЪРЖАТ?

Power Purchase Agreement (PPA) and Sleeved PPA