КАКВО Е КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР И КАКВО СЪДЪРЖАТ?

Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) са съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ред.

КККР съдържа данни за правото на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение, данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.

Съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна при условия за максимално използване на съществуващите карта на възстановената собственост, (създадена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността на горите и земите от горския фонд) и на действащите кадастрални планове на населените места, (одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство).

В кадастралната карта границите на поземлените имоти се установяват от означеното на място състояние в съответствие с документа за собственост, като имотите се индивидуализират с техните граници, а не с площта им. Геодезически измервания се извършват само в случаите, когато за обектите на кадастъра няма данни в предходни планове и карти или когато се налага да бъдат извършени контролни измервания за подобряване на точността на картата. В кадастралната карта се съдържат още точките от геодезическата основа, наименованията на местности, улици, квартали, исторически и природни забележителности, водни течения, ж. п. гари и други, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.

За всеки имот от кадастралната карта се създава и кадастрален регистър, в който се съдържат площта на имота, административния му адрес, за сграда – етажността й, както и данни за собствениците и носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си, данни за начина на трайно ползване и за трайното предназначение на територията, в чиито граници попада и др.

В процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри данните за собствениците  и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от регистрите към съществуващите карти и планове , от представените от собствениците актове в процеса на създаването на кадастралната карта, от регистрите на общинската и областната администрация , от данъчните регистри и др.

За да е еднозначно определен всеки недвижим имот получава идентификатор.

Какво е идентификатор на недвижимия имот?

Идентификаторът е уникален номер (уникален идентификационен номер на имота), който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот. За сграда – към идентификатора на поземления имот, в който попада сградата се добавя и номера на сградата, а за самостоятелен обект в сграда – идентификаторът включва и номера на самостоятелния обект.

Кой създава кадастралната карта?

Изпълнители на дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри са лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С цел осигуряване на необходимото качество на кадастралната карта и кадастралните регистри се спазват изискванията на Наредба № 19 от 2001г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Image by Cafeymas from Pixabay

Назад към "Новини"