ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 

1. непълноти или грешки; 

2. явна фактическа грешка; 

3. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТА ИЛИ ГРЕШКА В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА 

“Непълноти и грешки” са несъответствия в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние, в съответствие с правото на собственост. 

„Действителното състояние” на данните за недвижимите имоти преди одобряване на КККР се установява с доказателства. Тези доказателства еднозначно и пълно трябва да пресъздават данните и могат да бъдат от различно естество. По отношение на правата доказателства са актовете, а по отношение на границите на поземлените имоти – данните от графичния план, по който са описани правата в акта, определени по местоположение на терена, или данни от заснемане на материализирани граници на място. Основната характеристика на един недвижим имот са неговите граници. Площта не е решаващ индивидуализиращ белег при спор за собственост. Меродавна е площта, включена в границите определени от графичния план, а не посочената в документа за собственост. 

Кога се предприема процедура по отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта ? 

 • Не е отразена нематериализирана имотна граница, която обаче съществува в кадастралния план; 
 • Границата на имота е нанесена в кадастралната карта в отклонение от действителното й положение на място; 
 • Не е нанесена изградена в имота сграда; 
 • Имотна граница е нанесена по предходен кадастрален план, а не съобразно местоположението й по приложен регулационен план; 
 • Не е отразен или е отразен невярно самостоятелен обект на собственост и др. 

Каква е процедурата по отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта ? 

Непълнотата или грешката се установява от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице по кадастър.  Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Резултат от проекта е издаването от СГКК на удостоверение за приет проект, с който Възложителя или упълномощено от него лице подава искане за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Заявлението за изменение в КККР може да се подаде и само от едно лице, включително и когато заинтересованите лица са повече.  При отстраняване на непълнота или грешка в КККР – инициативата може да бъде и само от един собственик или съсобственик. 

Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица – проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.  

Съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР заинтересовани страни са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. Основен критерии за определяне на кръга заинтересовани лица са правата, които се засягат, а не обектите, които се засягат от изменението. Например носителите на право на собственост върху сграда не са заинтересовани лица при промяна на граници на поземления имот, в който попада сградата. Носителите на правото на собственост върху земята не са заинтересовано лице при промяна на данни за сграда в имота, върху която  нямат вещни права. 

При установен спор за материално право между заявителя и някои от заинтересованите лица се изключва възможността за изменение на КККР и се изисква постановяване на отказ за допускане на изменение на КККР. Нормата сочи, че изменението е допустимо едва след решаване на спора за материално право по общия исков ред. Основание да се одобри промяна на КККР би възникнало или с влизане в сила на съдебно решение по спор за материално право – чл. 53а, ал. 1 ЗКИР или при постигане на съгласие между заинтересованите страни. 

Необходими документи за процедиране на проект за отстраняване на непълнота или грешка: 

 • Документ за собственост – копие; 
 • Извадка от кадастрално/регулационния план действащ към момента на съставяне на документа за собственост (при проект за поземлен имот); 
 • Копие от одобрен архитектурен проект за етаж от сграда (при проект за самостоятелен обект на собственост); 
 • Удостоверение за наследници при необходимост. 

В случай, че заявлението не се подава лично, е необходимо и нотариално заверено пълномощно. 

Срок за издаване на удостоверение за приет проект: 

 • Обикновена услуга – 10 работни дни 
 • Бърза услуга – 5 работни дни 

Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.  

Назад към "Новини"