Издаване на скици и схеми от СГКК

Кога се налага издаване на скици и схеми?

Скица на поземлен имот, скица на сграда и схема на самостоятелен обект в сграда (апартамент, магазин, офис, гараж или др.) са един от необходимите документи за изповядване на разпоредителна сделка с имот, издаване на разрешение за строеж, преустройство и др.

Кой може да заявява и издава такива документи?

Заявление за издаване на скица/схема може да бъде подадено от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице.

При одобрена кадастрална карта официални документи (скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид)

се издават от службите по геодезия, картография и кадастър или от оправомощено от Агенция по геодезия, картография и кадастър лице, съгласно чл. 56 от ЗКИР.

Скиците, издадени от оправомощено лице по ЗКИР, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и могат да бъдат заявени независимо от местонахождението на имота.

Когато няма одобрена кадастрална карта за територията, на която се намира имота официални документи се издават единствено от общинската техническа служба по местонахождението на имота.

Необходими документи за издаване:

 • Документ за собственост – копие;
 • Стари скици, ако има налични такива;
 • Решение на Експертен съвет, когато се отнася за трасета, които минават през чужд имот;
 • Удостоверение за наследници при необходимост.

В случай, че заявлението не се подава лично, е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Срок за издаване:

 • Обикновена услуга – 7 работни дни
 • Бърза услуга – 3 работни дни

Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.

Скиците/схемите за основните обекти в кадастралната карта съдържат:

Поземлен имот:

 • Номер и дата на издаване на скицата;
 • Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;
 • Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
 • Адрес на имота;
 • Площ на имота;
 • Предишен идентификатор;
 • Номер от предходен план;
 • Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;
 • Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
 • Категория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия)
 • Идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот;
 • Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
 • Площта на имота, попадаща в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;
 • Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;
 • Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
 • Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Сграда и съоръжение на техническата инфраструктура

 • Номер и дата на издаване на скицата;
 • Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;
 • Предназначение на сградата;
 • Адрес на сградата;
 • Площ на сградата;
 • Предишен идентификатор;
 • Брой (надземни и подземни) етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
 • Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните сгради при сключено застрояване;
 • Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
 • Идентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентификаторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);
 • Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
 • Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;
 • Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
 • Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Самостоятелен обект в сграда (СОС) или в съоръжение на техническата инфраструктура

 • Номер и дата на издаване на схемата;
 • Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;
 • Предназначение на самостоятелния обект;
 • Адрес на самостоятелния обект;
 • Площ на самостоятелния обект;
 • Брой нива в самостоятелния обект;
 • Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
 • Предишен идентификатор;
 • Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
 • За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
 • Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;
 • Идеалните части от общите части на сградата и прилежащите части към самостоятелния обект;
 • Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;
 • Идентификатор, брой етажи и предназначение на сградата/съоръжението, в които попада самостоятелният обект;
 • Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
 • Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
 • Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
 • Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Назад към "Новини"